Magtrol TF - traductor cuplu tip flansa cu precizie ridicata de masurare 0,1%

Domeniu minim masura: 0 - 20 Nm

Domeniu maxim masura: 0 - 100 kNm